Vedtekter

§ 1 Formål
Scoutriders Norge er en forening for speidere med motorsykkelinteresse. Vårt
hovedfundament er interesse for motorsykkel og speideridealene.
Scoutriders Norge har som formål å:
1. Samle MC-interesserte speidere i et felleskap
2. Arbeide for et sunt og godt MC miljø for speidere- med vekt på kjøreglede, friluftsliv, sosialt fellesskap og forståelse for dette i speiderorganisasjonene
3. Være et positivt forbilde for yngre speidere og gi grobunn for aktiv rekruttering
4. Avholde minimum ett felles treff årlig, samt støtte regionale treff.
5. Aktivt arbeide for markedsføring av Scoutriders i Norge
6. Samarbeide med tilsvarende foreninger i andre land

§ 2 Organisasjon
Scoutriders Norge er en landsomfattende forening.
Scoutriders Norges organer er:
1. Årsmøtet
2. Foreningsstyret
Foreningsstyret består av minst 3 medlemmer og har ansvaret for drift og økonomi til
foreningen.

§ 3 Medlemskap
Som medlem i Scoutriders Norge kan opptas alle tidligere og nåværende medlemmer
organisert i forbund under Speidere i Norge eller Speidergildene.
1. Er over 18 år og liker seg sammen med andre speidere med MC
2. Liker friluftsliv og gjerne opplever det på en MC
3. Nyter livet på motorsykkel og viser kjøreglede
4. Medlemmer av Scoutriders kan bære Scoutriders-merket på speiderskjorte og kjøreutstyr.
5. Være betalende medlem i Scoutriders Norge
6. Ved å melde seg inn som medlem aksepteres vedtekter og at man tillater å bli kontaktet elektronisk.
7. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er Scoutriders Norge høyeste myndighet og avholdes på landstreffet i august eller når styret sammenkaller.
Frist for møteinnkalling er minimum 4 uker før. Alle registrerte og betalende medlemmer
har stemme- og talerett. Til årsmøtet skal styret ha anledning til å kunne forberede alle
saker. Alle forslag skal derfor sendes skriftlig senest 14 dager før årsmøtet.
Dagsorden:
1.Godkjenning av innkalling
2.Årsmelding
3.Regnskap
4.Budsjett
5.Terminliste
6.Innkomne saker
7.Valg:
– Valg av leder for 2 år
– Valg av styremedlemmer for 2 år, organisert slik at disse alternerer.
– Valg av 1 vara/suppleant
– Valg av valgkomite, 2 medlemmer.
– Valg av revisor.

§ 5 Styret
Styrets oppgaver er å drifte foreningen herunder økonomi, har ansvaret for at et årlig treff arrangeres, innkalle og gjennomføre årsmøtet og drifte sosiale medier som FB og
hjemmeside.
Styret skal avholde styremøter ved behov. Alle vedtak er gyldige med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6 Utmelding /eksklusjon
Medlemskap i Scoutriders Norge har ingen økonomiske eller organisatoriske forpliktelser ut over å betale fastsatt kontingent og bidra til felleskapet etter beste evne.
Alle medlemmer står fritt til å melde seg ut. Betalt kontingent refunderes ikke og manglende innbetaling av kontingent regnes som utmeldelse. Dog skal det gis èn påminnelse før medlemmet strykes fra registeret.
Kun styret kan ekskludere medlemmer. Dette skal meddeles skriftlig.

§ 7 Oppløsning av Scoutriders Norge
Mot alle odds kan det gjøres vedtak om oppløsning av Scoutriders Norge. Dette skal i så fall vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter.
Eventuelle økonomiske midler ved oppløsning overføres ”Foreningen for trafikkskadde” og alle papirer skal deponeres hos Norsk Speidermuseum.

Vedtekter ble enstemmig vedtatt ved stiftelsesmøtet mandag 13.mars 2023.

 

Under vises det offisielle merket for Scoutriders Norge. Kun Styret har rettigheter til å gi tillatelse til bruk av dette merket. Enhver sammenheng merket ønskes benyttet skal godkjennes av styret.

 

 

Én tanke om “Vedtekter

  1. Tilbaketråkk: Stiftelsesmøte 2023 - Scoutriders.noScoutriders.no

Det er stengt for kommentarer.